Center 101, 2393 Črna na Koroškem
02 87 048 10
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
A A A

CENIK STORITEV VODARINE, ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE – od 01.12.2020

  EM/mesecpredpisani faktor omrežnineZnesek brez DDV

DDV 9,5%

cena z DDV

subvencija 1,0€ na priključek brez DDVzaračunana cena na priključek z DDV
    v €v €v €v €v €
2.ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE                                                                                                                                                                          
2.1ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE
2.1.1Omrežninapriključek      
 Premer vodomera DN</=20 11,69990,16151,86-1,86
 Premer vodomera 20<DN<40 35,09970,48455,58-5,58
 Premer vodomera 40</=DN<50 1016,99901,614918,61-18,61
 Premer vodomera 50</=DN<65 1525,49852,422427,92-27,92
 Premer vodomera 65</=DN<80 3050,99704,844755,84-55,84
 Premer vodomera 80</=DN<100 5084,99508,074593,07-93,07
 Premer vodomera 100</=DN<150 100169,990016,1491186,14-186,14
 Premer vodomera 150</=DN 200339,980032,2981372,28-372,28
2.1.2Cena storitve – Om3 0,17390,01650,19-0,19
2.1.3Okoljska dajatev       
 Okoljska dajatev VKČ m3 0,317000,32-0,32
 Okoljska dajatev #KČoseba 1,320601,32-1,32

VKČ - za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in katerega odpadna voda se odvaja v javno kanalizacijo ter prečisti na čistilni napravi

#KČ - za uporabnika, ki nima merjenega odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema in katerega odpadna voda se odvaja v kanalizacijo ter prečisti na čistilni napravi

  EM/mesecpredpisani faktor omrežnineZnesek brez DDV

DDV 9,5%

cena z DDV

subvencija 1,0€ na priključek brez DDVzaračunana cena na priključek z DDV
    v €v €v €v €v €
2.2STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI (MKČN)
2.2.1Cena storitve – Gm3 0,11150,01060,12-0,12
2.2.2Okoljska dajatev       
 Okoljska dajatev VG m3 0,52830,00000,53-0,53
 Okoljska dajatev #Goseba 2,20100,00002,20-2,20
 Okoljska dajatev VMM3 0,05280,00000,05-0,05
 Okoljska dajatev #Moseba 0,22010,00000,22-0,22

VG - za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in ima greznico

#G - za uporabnika, ki nima merjenega odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema in ima greznico

VM - za uporabnika, ki je priključen na javni vodovod in ima malo komunalno čistilno napravo (MKČN)

#M - za uporabnika, ki nima merjenega odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema in ima malo komunalno čistilno napravo (MKČN)

Cena storitve - G se obračunava samo določenim uporabnikom, ki jim občina zaradi dogovora v preteklosti izvaja čiščenje greznice (naselje Žerjav)

  EM/mesecpredpisani faktor omrežnineZnesek brez DDV

DDV 9,5%

cena z DDV

subvencija 1,0€ na priključek brez DDVzaračunana cena na priključek z DDV
    v €v €v €v €v €
2.3ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE
2.1.1Omrežninapriključek      
 Premer vodomera DN</=20 10,43890,04170,48-0,48
 Premer vodomera 20<DN<40 31,31670,12511,44-1,44
 Premer vodomera 40</=DN<50 104,38900,41704,81-4,81
 Premer vodomera 50</=DN<65 156,58350,62547,21-7,21
 Premer vodomera 65</=DN<80 3013,16701,250914,42-14,42
 Premer vodomera 80</=DN<100 5021,94502,084824,03-24,03
 Premer vodomera 100</=DN<150 10043,89004,169648,06-48,06
 Premer vodomera 150</=DN 20087,78008,339196,12-96,12
2.1.2Cena storitve – Čm3 0,49190,04670,54-0,54
2.1.3Subvencija storitve - Čm3 0,14050,01330,15 0,15

Cena omrežnine in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).

Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izražena v m3 in se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode.

Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se za stavbe, v katerih se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, cena storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, za druge stavbe pa se predračunska cena iz tega in prejšnjega odstavka obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan. Če količine dobavljene pitne vode ni mogoče ugotoviti, se upošteva normirana poraba 1,2 m3 na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1.

Okoljske dajatve so oblikovane skladno z Uredbo o okoljskih dajatvah za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012 in 98/2015).

Zaračunane so v imenu in za račun občine (c točka 6. odstavka 36. člena ZDDV-1), zato DDV ni zaračunan.

Če priključek nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priklučka.

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1 (kot DN20)

Uporabnikom oskrbe s pitno vodo, ki so priključeni na javni vodovod in nimajo vodomerov, se za obračun upošteva pavšalna poraba vode, ki znaša 1,2 m3 na dan (36,5 m3 na mesec) s faktorjem omrežnine 1. Za druge premere priključka se pavšalna poraba določi sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine skladno s preglednico 1.1.

Občina Črna na Koroškem na podlagi sklepa 2/1 občinskega sveta Občine Črna na Koroškem, z dne 24.04.2014, uporabnikom upošteva pavšalno porabo vode 4 m3/osebo/mesec.